Närbild porträtt på Annika Sandén rödlätt fräknig blå ögon tittar in i kameran, småleende.

Annika Sandén pristagare 2019 Stora historiepriset

Stora historiepriset 2019 går till Annika Sandén går till Annika Sandén

Stora historiepriset 2019, Sveriges största historiepris, har tilldelats Annika Sandén, docent i historia vid Stockholms universitet. Annika Sandén är förutom forskare även författare och en mycket efterfrågad föreläsare. Hon har skrivit ett flertal artiklar och böcker, såväl akademiska som populärvetenskapliga, för vilka hon har belönats med många priser. Hon får priset för sin förmåga att nå ut till en bredare allmänhet så att historisk forskning och kunskap kommer fler till del.

Annika Sandéns forskningsområde handlar om 1500-, och 1600-talens vardagsliv och villkor, om människornas samspel och samhällets organisation. Hennes fokus ligger på hur livet och samhället fungerade på lokal nivå, vilka konflikter som uppstod och varför samt hur de löstes.

Hon disputerade 2005 med avhandlingen Stadsgemenskapens resurser och villkor: samhällssyn och välfärdssträvanden i Linköping 1600–1620. I den studerade hon den dåtida stadsstyrelsens arbete som skulle vara till nytta för staden. Hon undersökte vari denna nytta bestod, vem den tjänade mera exakt och hur systemet upprätthölls. Avhandlingen tog avstamp i ett social– och kulturhistoriskt perspektiv. Den belönades med Vasamuseets vänners pris.

I senare studier har Annika Sandén fokuserat alltmer på samhällets utstötta. Monografin Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal, går hon bakom begreppet "bödel" och undersöker personen närmare. Vem blev bödel, hur hade hen vuxit upp, hur såg hens sociala sociala sammanhang ut? Boken nominerades till Stora Fackbokspriset av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse samt till Årets bok om svensk historia 2016 av Nättidningen Svensk Historia.

Juryn motivering:

Annika Sandén har i en rad populärvetenskapliga böcker, artiklar, föredrag och medieframträdanden under senare år med stor framgång lyckats nå ut till en bred allmänhet. Som forskare arbetar hon i den rika kultur- och socialhistoriska tradition som intresserar sig för vardagsliv och lokala maktförhållanden. Hon har bland annat publicerat två uppmärksammade monografier om social sammanhållning och utanförskap, Missdådare: Brott och människoöden i Sverige omkring 1600 (2014) och Bödlar: Liv, död och skam i svenskt 1600-tal (2016).

Med starkt engagemang för individuella livsöden och maktstrukturer i historien belyser Annika Sandén förhållandena för marginaliserade grupper som brottslingar, bödlar, tiggare och fattighjon under svensk stormaktstid. Hon kombinerar förtjänstfullt historievetenskaplig skicklighet och forskning på primärkällor med den populärvetenskapliga ambitionen utan att göra avkall på vetenskapliga och faktamässiga kriterier. Därtill besitter hon en stilistisk förmåga till levandegörande gestaltning som lockar till entusiastisk läsning och insiktsfull förståelse av det förflutna. Genom sitt populärvetenskapliga anslag visar Annika Sandén på den potential som historieforskning och annan humanistisk vetenskap har att nå ut i samhället på bred front och berika det offentliga samtalet och kulturlivet.

Om Stora historiepriset

Stora historiepriset är Sveriges största historiepris. Summan är på 50 000 kronor och priset kan inte sökas. Man blir tilldelad priset och en oberoende jury utser pristagaren.

Priset delas ut av Sörmlands museum och Nyköpings Kultur- och fritidsnämnd till historiker eller annan som utan att göra avkall på fackmässig korrekthet, lyckats föra ut historiska kunskaper och forskningsresultat i en vidare krets så att intresset för ämnet ökat.

Prisutdelningen ägde rum den 18 september på Sörmlands museum i Nyköping. Den 19 september besökte Annika Sandén Nyköpings gymnasium för ett samtal med eleverna.

Mer information på www.sormlandsmuseum.se och www.nykopingsguiden.se

Publikationer i urval

 • Bödlar. Liv, död och skam i svenskt 1600-tal.
 • Atlantis bokförlag, Stockholm 2016.
 • Missdådare. Brott och människoöden i Sverige omkring 1600. Atlantis bokförlag, Stockholm 2014.
 • Usla, elända och arma. Samhällets utsatta under 700 år. (Red) Sofia Holmlund & Annika Sandén. Natur och kultur, Stockholm 2013.
 • Mot undergången. Ärkebiskop Angermannus i apokalypsens tid. Tillsammans med Erik Petersson, Norstedts, Stockholm 2012.
 • Döden som straff. Glömda gravar på galgbacken. Östergötlands museum 2008.
 • Stadsgemenskapens resurser och villkor. Välfärdsstrategier och samhällssyn i Linköping, 1600-1620. Avhandling, Linköpings universitet 2005.

Juryn består av

 • Stefan Amirell (ordförande). Docent i historia vid Linnéuniversitetet.
 • Maria Sjöberg. Professor i historia vid Göteborgs universitet.
 • Rebecka Lettevall bitr. professor i idéhistoria vid Malmö universitet.
 • Johan Holm. Fil dr i historia vid Stockholms universitet och lärare vid Nyköpings gymnasium.
 • Henrik Berggren. Fil dr i historia, journalist och författare.