Möss som dansar i en restaurang

Niki Lindroth von Bahr, stillbild ur The Burden.

Open call: Portfoliovisning

Region Sörmland bjuder in till ett Open call för yrkesverksamma konstnärer i Sörmland. Med anledning av den tuffa arbetssituationen för kulturskapare har regeringen avsatt 50 miljoner extra under 2021 fördelade lika mellan Statens konstråd och Moderna Museet för inköp av konst.

Sveriges konstkonsulenter samarbetar med Statens konstråd för att köpa in konst från hela landet utifrån deras regeringsuppdrag. Region Sörmland vill säkerställa att satsningen stärker konstnärskåren i hela landet och att konstnärer i Sörmland ska få möjlighet att göra digitala portfoliovisningar för en rad inköpare och utställningsarrangörer.

Syftet med regeringsuppdraget är att stödja konstnärer och det svenska konstlivets aktörer som drabbats hårt av coronapandemin och att ge den samtida konsten ett starkare uttryck i våra gemensamma livsmiljöer. Ett verktyg som Statens konstråd använder sig av är portfoliovisningar med inriktning på inköp. Portfoliovisningarna äger rum online i Teams och är öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet samt Moderna Museet.

Projektets vision är att inköpen med extra medel kommer att lämna ett varaktigt avtryck i den statliga konstsamlingen. De inköpta verken/projekten ska utgöra en betydande del i de nya konstkollektioner som Statens konstråd kommer att producera och placera ut de kommande 1–3 åren. Därigenom får alltfler medborgare möjlighet att möta den samtida konsten i sin egen närmiljö.

Det regionala urvalet

Sörmlands museum samordnar och administrerar arbetet. Vi har valt att tillsätta en grupp som gör ett urval av konstnärskap från regionen. Den består av: Kalinka Ussing, curator, Sörmlands museum, Niklas Östholm, intendent, Folkrörelsernas Konstfrämjande samt Caroline Malmström, konstnärlig ledare, Art Lab Gnesta. Cirkaa 10–12 konstnärskap kommer väljas ut från Sörmland som sedan får göra en portfoliovisning för Statens konstråd.

Vem kan söka?

Du som är yrkesverksam konstnär och folkbokförd i Sörmland och/eller bedriver en verksamhet där. Kommuner som ingår i länet är Nyköping, Oxelösund, Gnesta, Trosa, Strängnäs, Eskilstuna, Flen, Vingåker och Katrineholm.

Utlysningen riktar sig till nu levande konstnärer som på yrkesmässig grund verkar inom det svenska konstlivet. Konstnärerna som erbjuder verk till försäljning som en del av denna satsning ska inkludera ett CV i portfolion utöver de verk som presenteras och är tillgängliga för försäljning.

De presenterade verken/verkserien/projekten ska ligga över prissumman 20 000 kronor per verk/verkserie/projekt. Inköpta konstverk/konstprojekt ska staten kunna förvärva äganderätten till.

Enligt Konstnärsnämnden är en professionellt yrkesverksam konstnär "en person som helt eller delvis kan försörja sig på sin konstnärliga verksamhet och som återkommande låter sin konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang. En konstnär kan använda sin kompetens på många olika sätt, till exempel som pedagog, i reklam eller andra uppdragssammanhang utanför den egna konstnärliga verksamheten. Den som enbart ägnar sig åt uppdrag av detta slag är inte konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå i detta sammanhang."

Konstnären ska kunna visa på konstnärlig verksamhet de senaste fem åren enligt minst två, gärna flera, av följande:

Konstnären ska kunna visa på konstnärlig verksamhet de senaste fem åren enligt minst två, gärna flera, av följande:

  • Finnas representerad på museum eller institution
  • Deltagande i separatutställningar
  • Deltagande i grupputställningar
  • Medverkan i publikationer
  • Medverkan i andra offentliga framföranden (t ex performanceframträdanden, screenings, workshoppar)
  • Utfört gestaltningsuppdrag
  • Medverkan i andra konstnärliga projekt

Portfolio och ansökan

Vi tar endast emot digitala ansökningar. Sista ansökningsdag/inlämning av portfolio är fredag 24 juni 2021. Vi har ingen möjlighet att ta emot material efter detta datum. 

Ansökan skickas till: Skyddad adress

Konstnärerna arvoderas av Statens konstråd med 1500 kronor för portfoliovisningen.

Tekniska förutsättningar och innehåll

Portfolion ska skickas in i som en samlad PDF-fil om max 5 mb. Eventuella länkar (samt lösen) till visningskopior av videoverk/ljudverk/performance et cetera bifogas i PDF:en. Portfolion ska innehålla CV, konstnärsstatement/presentation av konstnär-skapet (max 1500 tecken, med blanksteg) samt ett fokus på 3–5 verk/projekt som finns tillgängliga för inköp. Konstnärerna ska i portfolion presentera färdiga verk/projekt från de senaste fem åren och inte fokusera på generell presentation av konstnärskapet. För varje presenterat verk ska följande anges: Titel, tillkomstår, materialbeskrivning, längd på mediaverk, eventuell upplaga, beskrivning (max 500 tecken) och pris exklusive moms (notera att prissumman ska ligga över 20 000 kronor per verk).

Mötet med Statens konstråd och portfoliovisning

De konstnärer som går vidare gör en portfoliovisning som äger rum online i Teams v. 38. Varje konstnärspresentation är 15 minuter och är öppna för en större professionell publik som till exempel curatorer och pedagoger vid konsthallar och museer i hela landet. Konstverken/konstprojekten Statens konstråd köper in används för att producera konstkollektioner som de placerar i statliga myndigheters lokaler runt om i landet. Det kan handla om universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, domstolar och skattekontor men också om svenska ambassader och centrala organ som exempelvis Regeringskansliet. Konstnärlig höjd är det viktigaste enskilda urvalskriteriet. Men eftersom verken/projekten ska utplaceras i statliga myndigheters lokaler bedöms även format, material, hållbarhet, tekniskt utförande och hur verken/projekten kan samspela med andra verk/projekt i den statliga konstsamlingen.

Välkommen med din ansökan!