Nyköpings östra klockstapel

Östra klockstapeln i Nyköping

Här samlar vi dokumentation kring Nyköpings östra klockstapel, branden och en eventuell återuppbyggnad.

Klockstapeln låg på Östra bergen i Nyköping och hörde till Alla Helgona kyrka. Kvarteren intill består av bebyggelse från skilda tidsepoker, men präglas mest av äldre bebyggelse. Klockstapeln uppfördes 1725 av Peter Baillet, som bland annat var rådman och senare borgmästare i Nyköping.

Den 2 juni 2017 brann klockstapeln ned till grunden. Det var den fjärde klockstapeln i ordningen på platsen, och även de tidigare har brunnit ned. Den första byggdes 1625, men brann redan år 1634. År 1648 stod nästa stapel färdig, vilken brann ned i stadsbranden år 1665. Tio år senare stod den tredje stapeln färdig. Den klarade sig fram till 1719 då den brändes i samband med ryssarnas härjningar i Nyköping. Nu har den alltså ännu en gång brunnit ned. Orsaken till branden är ännu inte klarlagd.

Vy över brinnande klockstapel på öster i Nyköping

Foto från branden kl 17.06 den 2 juni. 2017.

 

Vy över brinnande klockstapel

Foto från branden kl 17.17 den 2 juni 2017.

 Arkeolog och byggnadsantikvarie från museet har varit på platsen och dokumenterat resterna efter branden samt gjort en uppmätning av grunden. Branden har förstört det mesta av stapeln, som var av trä, men vissa delar av metall har gått att rädda. Däribland toppspiran med vindflöjel och utsmyckande detaljer från de två takkuporna.

brandplatsen efter klockstapeln

Arekeolog och konservator på plats efter branden. Foto från 7 juni 2017.

De tre klockorna som hängde i klockstapeln har alla blivit förstörda av den höga värmen, och materialet har till stora delar smält av hettan. Den stora och mellanstora klockan är dock urskiljbara och delar av inskriptionen ännu synlig. Utöver det så har mycket konstruktionsmaterial av smidesjärn såsom spikar, beslag och upphängningsanordningar klarat hettan och skulle eventuellt gå att återanvända vid en återuppbyggnad av stapeln. En stor del av detta material har också samlats ihop och lagts i förvar.

Nästa steg i processen blir att lyfta bort de kvarvarande delarna av klockorna för att kunna städa undan de återstående brandresterna från platsen. Målet är att spara en så stor del av klockmaterialet som möjligt.

Grundresterna har på grund av hettan blivit skörbränd och är i stort sett oanvändbar. Även berget runt stapeln har en söndersprucken yta av värmen och släckningen.

Återuppbyggnad

Vid en andakt och ceremoni den 22 augusti lades den första symboliska grundstenen som startar rekonstruktionen av Östra klockstapeln i Nyköping efter branden den 2 juni 2017.

Klockstapeln kommer att byggas upp som en närmast identisk kopia av den nedbrunna. Under september månad kommer en ny stengrund att påbörjas liksom en ny timmerstomme som dock tillverkas på annan ort och sedan fraktas till platsen där konstruktionsdelarna monteras ihop.

Mycket av byggnadsjärnet i form av smidda vinkeljärn, smidda spikar o s v togs tillvara efter branden och kommer att återanvändas i den nya konstruktionen. De tre klockorna som förstördes kommer att nygjutas men den största klockan som var mest intakt kommer att tas in till Sörmlands museums samlingar och få en plats i våra öppna, publika magasin.

Mot sommaren 2019 är det tänkt att stommen till den nya stapeln ska vara rest.

Cermoni inför återbyggnad av klockstapeln

Ceremoni den 22 augusti 2018 inför en återbyggnad av Nyköpings östra klockstapel.

 

Status 15 april 2019

Timmermännen är nu klara med stommen som är färdigrest. För tillfället arbetar snickarna med att klä in stommen med panel och täcka takfallen med råspont och underlagspapp. Plåtslagarna kommer att starta med kopparplåtstäckningen i månadsskiftet april/maj. De nygjutna klockorna ska lyftas in i klockstapeln och hissas upp på sina platser under veckan efter påsk. Spira, vindflöjel, liten kopparstjärna och kopparklot som satt i toppen av stapelns tak togs tillvara efter branden och är nu uppe hos en smed i Lima för reparation.

Planen är att klockstapeln ska stå färdig för invigning i september 2019.

tidig uppbyggnad av klockstapeln

Klockstapeln 13 mars 2019.

 

klockstapel med byggställning

Klockstapeln 26 mars och 15 april 2019.